Psykisk syge kan få tilskud til tandlægeregningen

Der kan være mange penge at spare på tandlægeregningen, hvis du for eksempel er på kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse. Men mange ved det bare ikke, for kommunerne gør ikke meget ud af at oplyse om det.

Tekst og illustrationer af Mikkel S.

Psykisk syge og folk på overførselsindkomster er i for ringe grad oplyst om tilskudsmulighederne til tandpleje af kommunen og tandlægerne. Det vidnede især den seneste livlige debat her på Outsideren om, og jeg har derfor sat mig for at undersøge de forskellige muligheder, der er. Hovedsagligt har jeg hentet oplysninger fra Tandlægeforeningen og K10.

Tilskudsmulighederne for tandpleje er en blandet landhandel, hvor noget er nemt at få bevilget, og andet kan volde lidt besvær. Der er også en risiko for afslag. Mange ved ikke, at det på flere forskellige overførselsindkomster er forholdsvis nemt og ligetil at få dækket behandlingen op til 100 procent af regningen under 10.000 kr., alt afhængig af alderen, mod at man selv betaler de første 600 kr. Mulighederne er ikke ligefrem blevet markedsført af kommunen med tre gange seks meter super-sized billboards centralt i bymidten, der med skrigende, stor skrift reklamerer for tandlægetilskud.

Man får ikke kastet tilskudspjecer ind ad brevsprækken af miljøsvinske proportioner. Ens offentlige e-boks bliver ikke gennem-spammet med tandplejetilskud. Med andre ord, der bliver ikke gjort særlig meget for at informere om det og slet ikke i direkte kommunikation henvendt til den enkelte. "Spørgsmålet er, hvor mange kontanthjælpsmodtagere der reelt kender den her ordning. Jeg tror, der skal en større opsøgende indsats til, hvis flere skal bruge ordningen," siger De Radikales sundhedsordfører, Camilla Hersom, og bakkes op af både Tandlægeforeningen og Enhedslisten i artiklen: ”Penge til fattiges tandpleje bliver ikke brugt” (2014, Altinget).
Man får ikke kastet tilskudspjecer ind ad brevsprækken af miljøsvinske proportioner. Ens offentlige e-boks bliver ikke gennem-spammet med tandplejetilskud. Med andre ord, der bliver ikke gjort særlig meget for at informere om det og slet ikke i direkte kommunikation henvendt til den enkelte. “Spørgsmålet er, hvor mange kontanthjælpsmodtagere der reelt kender den her ordning. Jeg tror, der skal en større opsøgende indsats til, hvis flere skal bruge ordningen,” siger De Radikales sundhedsordfører, Camilla Hersom, og bakkes op af både Tandlægeforeningen og Enhedslisten i artiklen: ”Penge til fattiges tandpleje bliver ikke brugt” (2014, Altinget).

Tandproblemer fastholder borgere på overførselsindkomst
Kommunen ved godt, at chancen for at få et job – og specielt et job med personlig kundekontakt – hænger vanskeligt sammen med synlig mangel på fortænder. Men de får alligevel ikke formidlet nok om de tilskud, der kan forhindre, at det når så vidt.

”Det er altså et sundhedsmæssigt problem, som hurtigt kan få og medføre omfattende konsekvenser for ledige, at de mangler tænder – det er så med til at fastholde borgere med tandproblemer på overførselsindkomster, når de er udelukket fra arbejdsmarkedet”, skriver socialrådgiverstuderende Frank Jensen i en kommentar til en artikel i Altinget.

Frank Jensen fortæller også, at tandlæger, ligesom kommunen, ikke oplyser om disse muligheder særlig tit, da de ikke ønsker at spørge ind til folks økonomiske forhold eller vurdere, om folk ligner nogle, der har arbejde eller er på overførselsindkomst. Det kan være flovt og pinligt at nævne tilskudsmulighederne over for kunderne, specielt hvis det foregår i receptionen, og alle i venteværelset kan følge med i samtalen.

Mere information om tilskud hos tandlægerne vil imidlertid ikke hjælpe den gruppe af mennesker på overførselsindkomst, som aldrig dukker op af økonomiske årsager. Det kan derimod kommunen ved at skrue op for informationsblusset og fortælle om alle tilskudsmulighederne.

Tilskud til tandlæge
Man kan få tilskud til tandbehandling for et samlet tandlægeforløb, hvis man modtager en af følgende ydelser:

  • Uddannelseshjælp (gælder ikke SU-modtagere. Deres muligheder er beskrevet her: Kongestand.dk)
  • Kontanthjælp
  • Integrationsydelse
   (Kosmetiske behandlinger er undtaget)

I forhold til kontanthjælp er tandlægetilskuddet særdeles relevant for psykisk syge. De udgør i dag en stor del af dem, som modtager denne hjælp, blandt andet pga. at færre får førtidspension. Ifølge Politiken kunne man i 2011 se, at der på otte år kom 75 procent flere psykisk syge på kontanthjælp, og de udgjorde 30 procent af alle kontanthjælpsmodtagere.

Andre ydelser
Der er tre andre ydelser, hvor man også kan få dette tilskud til tandpleje, hvis det svarer til kontanthjælpsniveauet, som ifølge beskæftigelsesministeriets satser for 2017 er 11.143 kr. før skat for ikke-forsørgere og 14.808 kr. før skat som forsørger:

  • Revalideringsydelse
  • Ressourceforløbsydelse
  • Ledighedsydelse

Man kan altid for en sikkerheds skyld spørge kommunen om, hvorvidt der i ens situation er tale om en ydelse, som svarer til kontanthjælpsniveauet.

Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse er ikke underlagt formuegrænsen. Men for at få tilskud til tandlægen må de ikke overstige formuegrænsen, som er 10.000 kr. for ugifte og 20.000 kr. sammenlagt for ægtepar. Endvidere er det muligt at have en formue i boligen, hvis den skønnes nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard. Der er også mulighed for at have en bil, hvis den skønnes nødvendig af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Ens alder afgør, om man kan få 100 eller 65 procent
Er man under 25 år og modtager en af de nævnte ydelser, gives der et tilskud på 100 procent af ens udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Er man over 25 år, ydes der et tilskud på 65 procent af ens egenbetaling, som overstiger 600 kr. årligt.

For dem der er 25 – 29 år og kun modtager integrationsydelse eller kun modtager uddannelseshjælp, er man dækket på samme måde som dem under 25 år. Oplysningerne er hentet herfra: www.tandlaegeforeningen.dk

Få dækket egenbetalingen
Man kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen, hvis man ikke har økonomisk mulighed for selv at dække udgiften. I så fald skal man ansøge kommunen om at få dækket behandlingen. Umiddelbart er det ikke helt til at forudse, hvordan kommunen vurderer ansøgningen. De behøver for eksempel ikke at medregne udgifter til gæld, og de fastsætter selv, hvilket rådighedsbeløb, de mener, er rimeligt.

En person, der modtager en af nævnte seks tilskudsberettigede ydelser, kan for eksempel godt have 8.000 kr. stående og stadig få et tilskud fra kommunen til en tandlægeregning på 6.000 kr. Men når man ønsker at få egenbetalingen dækket i en sådan situation, så kan kommunen godt sige nej og henvise til de 8.000 kr., hvis det kan dække det, man søger.

Her kan det nogle gange være lidt besværligt at skulle fremskaffe den nødvendige dokumentation til kommunen. Vær også forberedt på, at sagsbehandlingen kan være langvarig. Da alle kommuner skal fastsætte deres sagsbehandlingstider på de enkelte områder, kan man med fordel kontakte kommunen og spørge dem om, hvor lang behandlingstiden er.

Sådan gør du, hvis du selv betaler egenbetalingen, og regningen er under 10.000 kr:

  • Bed kommunen om dokumentation for, at du modtager en af de nævnte ydelser.
   En mail fra kommunen er nok.
  • Ring til tandlægen og bestil tid.
  • Tag til tandlægen og få tandbehandlingen – husk at medbringe dokumentationen fra kommunen.


Sådan gør du, hvis du vil søge om dækning af egenbetalingen, eller regningen er over 10.000 kr:

  • Få lavet overslag ved tandlægen.
  • Medbring overslag og dokumentation til kommunen og søg.
  • Vent på kommunens afgørelse.
  • Hvis de bevilliger det, så medbring afgørelse til tandlægen og påbegynd behandling.
  • Hvis de giver afslag, så klag over afslaget, hvis du mener, det er urimeligt.

Det kan ikke understreges nok gange, at hvis man søger om dækning af egenbetalingen, eller skal have det forhåndsgodkendt, fordi behandlingsforløbet vil overstige 10.000 kr., må man ikke påbegynde behandling, før kommunen har truffet afgørelse.

Kommunen skal som nævnt forhåndsgodkende en behandling, hvor udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. De skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, som altid gøres på baggrund af et skriftligt behandlingsoverslag fra tandlægen. Nogle gange kigger en tandlægekonsulent hos kommunen på overslaget og kan komme med forslag til tandlægen med billigere løsninger.

På den ene side har ens tandlæge heldigvis det sidste ord. På den anden side kan man frygte at blive afvist, hvis behandlingen ikke vurderes nødvendig. Der tilbydes eksempelvis ikke en tanderstatning, hvis der på et kosmetisk, tygge- og bidemæssigt plan ikke er en god begrundelse for det.

Tandeftersyn
Alle disse gode tilskudsmuligheder handler om behandling, altså når det er gået galt. Grunden til, at det går galt, kan i nogle tilfælde skyldes manglende økonomi til de forebyggende tandeftersyn. Men det kan man faktisk også godt få betalt, hvis man ikke selv har økonomi til det. Muligheden er så forholdsvis ny, at medarbejderne i kommunerne ikke nødvendigvis kender til det. Det er derfor en god ide at referere til følgende artikel i Altinget over for medarbejderne, der bekræfter det: www.altinget.dk.

Førtidspensionister
Er man tilkendt sin førtidspension før 1. januar 2003, har man ret til almindelige tandlægeydelser ved fremvisning af sit helbredskort (helbredstillæg). Ved andre behandlinger skal tandlægen sende en ansøgning til kommunen. Man vil kunne opnå tilskud på op til 85 procent, og hvor meget man kan få i tilskud, afhænger af ens økonomi. For eksempel har det betydning, hvis ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet. I 2017  er formuegrænsen 84.300 kr. Med formue menes ikke, at man for eksempel har en bil af en vis værdi eller en formue i boligen. Man kan også søge om personligt tillæg, men man skal være særligt vanskeligt økonomisk stillet for at kunne få det.

Er man tilkendt pension efter 1. januar 2003, så kan man hverken få helbredstillæg eller personligt tillæg. Men man kan, hvis man er i en vanskelig økonomisk situation, og behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, søge tilskud. Det kan gøres lige her på den offentlige selvbetjening: www.borger.dk.

Specialtandplejen og omsorgstandplejen
Der er ens kriterier over hele landet for at blive visiteret til omsorgstandpleje og specialtandplejen. Men fortolkningen af kriterierne kan variere fra kommune til kommune, og hvem der kan visitere er forskelligt. For at psykisk syge kan komme i betragtning, så skal sindslidelsen være i den mere alvorlige ende, altså en betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Specialtandplejen er for dem, som slet ikke kan eller har vanskeligt ved at benytte almindelig tandpleje. For omsorgstandplejen ses kriteriet nogle gange udlagt som om, at man skal være bundet til hjemmet, få hjælp til næsten alle funktioner og være ude af stand til at anvende almindelige tandplejetilbud. En del af tandplejen kan endda laves af omsorgstandplejen i folks eget hjem. Det koster 510 kr. årligt for at være tilmeldt omsorgstandplejen og maksimalt 1.895 kr. for årligt at gå hos specialtandplejen.

Fortæl om dine oplevelser
Vi søger historier fra folk, der kan fortælle om såvel negative som positive erfaringer med at få tilskud til tandpleje. Mail: redaktion@outsideren.dk

Tak for stor juridisk hjælp til artiklen fra MistyMiss gennem forummet K10, som er stedet for syge mennesker, der er kommet i klemme i systemet. Forummet kan varmt anbefales til andre, der måtte have spørgsmål til såvel tandlægetilskud som andet.