Om Foreningen Outsideren

Kernen i Foreningen Outsideren er at være talerør og formidlingsplatform for brugerdrevet journalistik om psykiatri og samfund.

Vi arbejder for, at vores samfund lytter til og anerkender sårbare og udsatte stemmer – ikke kun fordi de er udsatte og kan have brug for hjælp, men fordi de har viden og styrke og ofte siger noget helt centralt om vores samfunds mangler, og om vores systemer, der altid kan forbedres og indrettes, så færre falder udenfor.

Foreningen Outsiderens formål er at forbedre livsvilkårene, give stemme til og skabe netværk for mennesker med egne erfaringer med psykiatri og/eller psykisk sårbarhed. Vi har aktiviteter og medlemmer over hele landet, men har hjemsted på Nørrebro i København.

Foreningen arbejder for at opnå formålet på følgende måder:

    • Ved at være talerør og formidlingsplatform, der gennem forskellige udtryksformer formidler temaer af vigtighed for målgruppen og sikrer psykiatribrugeres og psykisk sårbares demokratiske stemme.
    • Ved at lette adgangen til fællesskaber for målgruppen, samt skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk, og stille ressourcer og erfaringer til rådighed for hinanden.
    • Ved – med udgangspunkt i brugerperspektivet – at skabe og formidle viden og metoder, der kan lette overgangene mellem det offentlige og civilsamfundet og styrke indsatserne for målgruppen, gennem aktivt samarbejde med det offentlige og andre foreninger.

De tre måder at arbejde på, kalder vi henholdsvis ’Talerør og Formidling’, ’Fællesskabelse’ og ’Brobygning’.

Foreningen Outsideren har eksisteret i mere end 25 år og huser i dag, blandt meget andet, en redaktion for udgivelse af Magasinet Outsideren, der udkommer dels på tryk og på hjemmesiden. Vi huser desuden Danmarks største online bloggermiljø for psykiatribrugere, ligesom vi hvert år sammen med Region H arrangerer filmfestivalen Don’t Fear the Weird, om det skæve sind, der tiltrækker flere tusind deltagere i Cinemateket. Ydermere fik foreningen for nylig særlig anerkendelse, da vi i efteråret modtog Københavns kommunes Fællesskabspris.

Her modtager repræsentanter for Foreningen Outsideren Københavns Kommunes fornemme Fællesskabspris 2022

Medlemskab er gratis og åbent for enhver, der identificerer sig med målgruppen og kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter. Dette bygger på en filosofi om, at alle er med til at bidrage til foreningens virke i kraft af deres deltagelse – uanset graden eller arten af engagement. Det sikrer let adgang og gør det nemt for medlemmerne at veksle mellem aktive roller i foreningen og mere passive roller i foreningen.

Man kan også være støttemedlem og betale et årligt kontingent til støtte af foreningens arbejde. Foruden vores vigtige støttemedlemmer er Outsideren finansieret af puljer, fonde og private donationer.

Bliv støttemedlem eller læs mere om andre måder at støtte Outsideren på her.

Vi gør utroligt meget med få midler, da vi har fokus på, at alle foreningens ressourcer kommer målgruppen til gode. Det hjælper også, at alle foreningens frivillige, bestyrelsen og ansatte brænder for foreningens formål og for at skabe sammen.

”Folk, der kommer i Outsideren og mange af de ansatte, har også psykiske problemstillinger, og det gør, at de har en anden forståelse for, hvis man har det svært. Alle kender til problemerne og dermed bliver der også nedbrudt tabuer om psykisk sygdom. De vil gerne snakke om, hvordan de selv har det. Der er ikke nogen, der gemmer sig. Det synes jeg er ret fedt.”
– Jacob, frivillig

Foreningens bestyrelse er 100 % sammensat af frivillige, der kommer i foreningen og identificerer sig med målgruppen. Med få undtagelser har også alle ansatte og praktikanter egen erfaringsbaggrund.

Vi bor sammen med foreningerne Håb i Psykiatrien, SIND København, ADHD København og RecoveryLab. Desuden har vi både uformelle og formelle netværk og partnerskaber med andre foreninger og det offentlige. Det nære fællesskab med andre giver mulighed for sparring og samarbejde og styrker vores fælles formål. Politisk er vi en del af Psykiatrialliancen og Psykiatrinetværket, hvor vi sammen med andre organisationer kæmper for bedre vilkår for psykiatribrugere og psykisk sårbare.

Om Outsiderens kerneaktiviteter

”Det har helt sikkert været med til at holde mig ude af endnu en indlæggelse.”
– Louise, frivillig

Outsideren lægger hus til en masse faglige og sociale aktiviteter og arrangementer. Alt sammen for at styrke rammerne om vores fælles formål, inkludere flest muligt og styrke medlemmernes muligheder for deltagelse. Ved at være talerør og formidlingsplatform for brugerdrevet journalistik, under mottoet ’Ser psykiatrien indefra’, bidrager Outsideren til at nuancere og kvalificere egenerfaringer med psykisk lidelse og mistrivsel i den offentlige debat om psykiatri og udsathed.

Målet med Outsiderens aktiviteter er at styrke psykiatribrugeres og psykisk sårbares demokratiske stemme, styrke fællesskabet og sammenholdet i foreningen, og skabe grobund for at flere får modet til at skrive og tale generelt og kvalificeret fra udsatte og sårbare positioner. Blandt andet gennem arbejdet med at give vægt til psykiatribrugeres og psykisk sårbares perspektiver i samfundet, og gennem forskellige indlæg, tekster, film og podcasts bidrage til at nuancere og kvalificere den offentlige debat om psykiatri og trivsel.

Læs mere om Outsiderens konkrete aktiviteter her…

Om Outsiderens Fællesskabelse

Som man kan se på de mange af foreningens aktiviteter, er det centrale omdrejningspunkt for Outsiderens fællesskab fortælling og formidling. Outsiderens fællesskabelse handler dog om at holde sig åben for alle mulige måder, hvorpå man kan indgå og understøtte dette.

Intet levende fællesskab kan inkludere alle, men fællesskabelse handler om at inkludere flest muligt, uden at miste det, vi er fælles om.

Det betyder for eksempel, at der er masser af meget værdsatte og engagerede medlemmer i foreningen, der på forskellige og mere indirekte måder understøtter foreningens virke.

”Her kan man komme med en ide, og så kan man jo diskutere den. Den bliver ikke altid til noget. Men hvis der er noget man godt kunne tænke sig at lave, og det er noget som andre også kunne tænke sig, så bliver ideer grebet med åbne arme her. Man sidder ikke og er bange for at have ideer. Man sidder og tænker, måske kan jeg bidrage med et eller andet vigtigt.”
– Mads, frivillig

Praktisk består fællesskabelsen i at sikre sammenhæng mellem de formelle aktiviteter, der knytter sig til foreningens virke som talerør og formidlingsplatform og de uformelle aktiviteter, der i høj grad også binder os sammen i foreningen. Derfor skal der være tid til en snak ved kaffemaskinen, over frokosten og til sociale arrangementer. Der skal være tid til at få en fælles føling med hinandens tilværelser på tværs af alle de mennesker, der kommer i foreningen.

Her ses et par repræsentanter for foreningens brobygningsaktiviteter ved Outsiderens Mødested i Huset for Psykisk Sundhed

Af fællesskabende aktiviteter har vi fast en Filmklub, en Brætspilscafé og et mere løst bagehold, der gerne bager til særarrangementer i foreningen. Vi har desuden månedlige intromøder, hvor nytilkomne indføres i forenings formål og de mange muligheder for deltagelse. Sidste fredag hver måned har vi desuden et åbent fællesarrangement, hvor alle foreningens medlemmer og ansatte mødes over socialt samvær. Medlemmerne kan altid komme med forslag, og i øvrigt bruge lokalerne, til relevante fællesskabende aktiviteter, når det er muligt.

Om Outsiderens Brobygning

På vores brobyggende mødesteder stiller vi foreningens fællesskab og aktiviteter til rådighed i en slags overgangsrum, hvor brugere af behandlings- og støtteindsatser på en let tilgængelig og uforpligtende måde kan få kendskab til og erfaringer med at indgå i foreningsliv for psykiatribrugere.

Igennem partnerskabsprojekter med Region H, Københavns Kommune og andre organisationer har Outsideren arbejdet målrettet med udvikling af brobygningsmetoder til at lette adgangen til civilsamfundet for mennesker i offentlige behandlings- og støtteindsatser. Dette er muliggjort af støtte fra Sundhedsstyrelsen, Velux Fonden og Region Hovedstadens Psykiatri. I forbindelse med foreningens seneste brobygningsprojekt ’Getting Back’ blev udarbejdet metodehæftet ’Brobygning – Hvad virker?’, der har givet anledning til nye samarbejder om udbredelse af vores brobyggende aktiviteter til andre psykiatriske ambulatorier.

Siden foråret 2020 har Outsideren haft ugentlige aktiviteter i Huset for Psykisk Sundhed (HPS) på Nørrebro, der rummer Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro og en del af Københavns Kommunes Psykiatrienhed. Her bygger vi bro til Outsideren og til andre foreninger for de mennesker, hvis tilstedeværelse i HPS skyldes, at de har mistet fodfæste i deres tilværelse eller sind og har brug for hjælp til at finde fodfæste igen. Vi taler med brugerne af HPS og stiller foreningens aktiviteter til rådighed i en slags overgangsrum, hvor brugerne af HPS’ behandlings- og støtteindsatser på en let tilgængelig og uforpligtende måde kan få kendskab til og erfaringer med at indgå i det frivillige foreningsliv, og derigennem bidrage til et aktivt og engageret hverdagsliv. Det har gjort, at vi har endnu flere skønne og aktive medlemmer i foreningen. Og alle er mere end velkommen.

”Det positive ved Outsideren er, at der får man fornemmelsen af, at det er en uafhængig, frivilligt drevet forening. Det findes kun, fordi der er nogle frivillige, der har lyst til, at det er der. Jeg tror, ikke bare for mig, men for mange, der er i behandling, så er det rart at være med i noget, hvor man kan mærke, at det her er ikke filtret ind i det offentlige system. Jeg kan selv bestemme og jeg kan sige, nu vil jeg også være frivillig. Det gjorde en stor forskel for mig.”
– Kenneth, frivillig og næstforperson i Outsiderens bestyrelsen

Vil du også være med eller bare høre mere om foreningens arbejde eller en aktivitet, så ring på tlf: 81 11 76 64 eller skriv til aktiviteter@outsideren.dk

Ønsker du at bidrage med tekster, illustrationer eller har generelle spørgsmål, så ring på tlf: 81 11 76 64 eller skriv til redaktion@outsideren.dk