Outsideren deltager i forskning i antipsykotisk medicin og nedtrapning

Kickan Roed, ph.d.-studerende i forskningsgruppen CARMEN, vil gerne have dig med i workshops omkring antipsykotisk medicin og nedtrapning, som foregår på Outsideren, og hun beskriver det således:
Forskningsprojektet SHAPES søger mennesker, som har lyst til at bruge deres levede erfaringer med psykose og antipsykotisk medicin gennem deltagelse i forskningsprocessen. Du behøver ikke aktuelt at være i medicinsk behandling, og du behøver heller ikke selv at have erfaringer med medicinnedtrapning. Alle erfaringer er velkomne.

Hvem er jeg?
Mit navn er Kickan Roed, jeg er specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje og arbejder i dag som ph.d.-studerende i forskningsgruppen CARMEN (Center for Anvendt Forskning i Mental Sundhed) på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor vi har fokus på praksisnær sundhedsfaglig forskning.

Jeg har som mål for min forskning, at integrere og anerkende brugerperspektivet via brugerdeltagelse i forskningsprocessen, som kan dreje sig om alt fra udvikling af forskningsspørgsmål, udvikling af interviewguides, dataanalyse, og forskningsformidling.

Studiet SHAPES
På Psykiatrisk Center Glostrup har man gennemført et satspuljeprojekt med guidet nedtrapning af antipsykotisk medicin for mennesker med skizofreni spektrum forstyrrelser. Projektet viste, at det er muligt at reducere medicinforbruget markant. Derfor er tilbuddet om medicinnedtrapning blevet gjort permanent på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor vi skal forske videre og blive klogere på medicinnedtrapning. Fx skal vi forsøge at blive klogere på, hvilke barrierer der findes mod medicinnedtrapning. Jeg skal i mit ph.d.-projekt, som jeg har valgt at kalde SHAPES, arbejde med kvalitative aspekter ved antipsykotisk medicinnedtrapning, og mit projekt omfatter tre interviewbaserede studier:

  • Fokusgruppeundersøgelse (Studie 1): Holdninger til medicin nedtrapning blandt sundhedspersonale i social- og hospitalspsykiatrien (lavet i 2022)
  • Gentagne individuelle interviews (Studie 2): Erfaringer fra mennesker med skizofreni spektrum forstyrrelser der gennemgår guidet medicinnedtrapning (forløber fra 2022-2033)
  • Individuelle interviews (Studie 3): Erfaringer fra pårørende til mennesker med skizofreni spektrum forstyrrelser der gennemgår guidet medicinnedtrapning (igangsættes i 2023)

Brugerdeltagelse i SHAPES
Jeg søger løbende brugerdeltagere til Studie 2, hvor jeg ønsker at engagere 4-5 personer som kunne tænke sig at være med i forskningsprocessen sammen med mig. Deltagelse kan være meget forskellig alt efter hvad man er interesseret i og hvor meget tid man kunne tænke sig at lægge i det. Man vil kunne deltage i hele processen eller i de elementer man er særligt interesseret i: Fx

  • Deltagelse i forskningsmetoden: Udformningen af forskningsspørgsmål, interviewguide mm. – hvad er vigtigt at blive belyst?
  • Deltagelse i fortolkning af data: Hvad betyder det, der findes via individuelle interviews?
  • Deltagelse i forskningsformidling: Formidling af studiets fund, så resultaterne bliver formidlet ud til et bredt publikum, og ikke kun udgivet i et videnskabeligt tidsskrift.

Hvem kan deltage?
I SHAPES-projektet ønsker jeg at engagere mennesker som har levede erfaringer med psykose og antipsykotisk medicin. Du behøver ikke aktuelt at være i medicinsk behandling, og du behøver heller ikke selv at have erfaringer med medicinnedtrapning. Alle erfaringer er velkomne.

Praktisk
Den 30. august 2022 afholdte jeg en introducerende workshop, hvor alle med tid og interesse i projektet havde mulighed for at høre om og tale om medicinnedtrapningsprojektet.

Den 13. september 2022 afholdte jeg Workshop nr. 1 som omhandlede forskningsmetoden. Her diskuterede vi potentielle fokusområder for spørgsmål som kan være relevante at få belyst i interviews med deltagere der gennemgår medicinnedtrapning.

Herefter skal jeg have udformet en interviewguide, rekruttere deltagere til studiet og interviewe dem om deres oplevelse med guidet medicinnedtrapning. Det vil løbe hen over vinterhalvåret.

I 2023 vil jeg afholde minimum to workshops for deltagelse i henholdsvis fortolkningen af de data jeg henter ind via interviewene og forskningsformidling af selve projektets resultater, men jeg er også åben for, at I kunne have ideer til andre relevante fokuspunkter, end dem jeg har udstukket her mig. I er i så fald meget velkommen til at kontakte mig.

Alle workshops finder sted hos Outsideren.

Hvis du har spørgsmål til mig, er du meget velkommen til at kontakte mig på mail: kickan.roed@regionh.dk eller telefon: 20 56 77 09.

Med venlig hilsen Kickan Roed