OUT Metode

Bag om Outsideren

Mennesker er stærke! Og ja, man kan sagtens blive stærk igen, selvom man snubler i sindet.
Vores erfaring har lært os, at man ikke kommer sig alene – og at der er bump på vejen.

Her kan du læse om vores arbejde med at udvikle rammer, så man kan have et godt hverdagsliv og en rolle i samfundet – uanset hvilke psykiske vanskeligheder man har.

Det er et arbejde der begyndte i 1995 og som er blevet stadig mere tydeligt for os.

I 2017 fremhævede Børne- og Socialministeriet os, som en ny organiseringsform, der er velegnet til at rumme mennesker med psykiske og sociale vanskeligheder – se Frivillighedsundersøgelsen 2017

Hvad gør vi

I hverdagen giver det sig selv, hvorfor vi gør som vi gør, men vi har i mange år forsøgt at beskrive det for andre;

Outsideren som rummelig arbejdsplads er karakteriseret ved at der er meget ligeværdige relationer, i modsætning til de fleste beskæftigelsestilbud for sindslidende, som er oprettet af professionelle, hvor det klart er en asymmetrisk relation.” (Irene Odgaard, intern evaluering, 2010).

Meget af litteraturen der er relevant for en brugerforening som Outsideren taler om tilpasningssocialisering versus dannelsessocialisering. Eksempelvis hvis man sidder med en socialrådgiver som kan fratage en økonomien. Der tilpasser borgeren sig det system, og denne tilpasning skaber magtesløshed, ved at borgerens vanskeligheder oversættes til et sprog, der passer til indsatsens forståelsesrammer, men som adskiller borgeren fra egne svar og handlekraft .

Vi ser os som en platform for at skabe stærke, myndige borgere. “Outsiderens redaktionsmiljø er et positivt, konstruktivt og ligeværdigt miljø med stor jævnbyrdighed, som er godt til lige præcis det.” (Irene Odgaard, intern evaluering, 2010)

Outsideren har gjort at jeg har fundet glæden ved at skrive og samtidig hjælpe andre. Jeg har til tider svært ved at udtrykke mig mundtligt men med hjælp fra Outsideren har jeg udviklet mig meget i mit skriftlige udtryk. Outsideren har gjort en stor forskel for mig og min rejse igennem mit sygdomsforløb.” – Line, blogger

De forskellige dele vi nørkler med

Hvis man allerede har prøvet at miste grebet om sindet – & måske endda mistet en bunke selvtillid i tilgift – er det ofte en mundfuld at skulle skabe sig en rolle i et nyt fællesskab.

Samtidig viser mange undersøgelser, at foreninger sjældent er helt dygtige nok til at byde nye frivillige velkomne. Vi forsøger at gøre vores bedste.

Der afholdes redaktionsmøder hver uge, hvor alle frivillige deltager. Her diskuteres både hvilke tekster, der skal produceres og der træffes beslutninger for foreningen.

En sådan gentagen og åben struktur er ikke bare god, fordi man møder andre frivillige, men man kan også dukke op i dårlige perioder.

Blog. Uanset om du har vendt døgnet på hovedet, eller har oplevet noget i dit liv som det er tid til at dele med andre, er det vigtigt, at der er en mulighed for at få ordene ud.

Når vi får mulighed for at beskrive os selv, for os selv og andre, ændres vores relation til det vi beskriver, så vi bedre selv kan beslutte, hvad der er sandt for os selv – og hvordan vi har det, med det vi fortæller om.


Vores aktiviteter bæres af de, der har noget de synes er vigtigt at dele og som der er interesse for at deltage i.

Her kan du som frivillig, enten være med eller lave noget, andre kan være med i. Læs mere her – både om aktiviteterne og hvordan du kan være med.

Vi vil være stærke sammen! – Hvad er ellers meningen med en brugerdreven forening

I samarbejde med VELUX FONDEN tog vi i 2018 hul på metodeudviklingsprojektet ’Med på Medborgerskab.’

Projektet tager afsæt i de daglige brugeres motivation for at skabe forandringer. Læs mere her

Vi ved godt, at når man har det skridt, banker man først på hos kommunen eller regionen. Men hvad så? Hvad med alt det, som den hjælp man kan få, ikke forholder sig til? Vi samarbejder med både Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri om brobygning, kultur m.m.

Fra 2019-2022 gennemfører vi satspuljeprojektet Getting Back, der er et partnerskabsprojekt mellem Foreningen Outsideren og Psykiatrienheden i Københavns Kommune.

Outsideren – set udefra

Vi har tidligere gennemført en række eksterne evalueringer i samarbejde med Københavns Universitet, Lund Universitet og AskovFonden;

De fleste frivillige på Outsideren har en psykisk lidelse og er på sygedagpenge eller førtidspension. På trods af dette, kommer 92% af Outsiderens frivillige i forskellige former for beskæftigelse, efter at have deltaget i foreningens aktiviteter.

Outsiderens frivillige har fået det bedre psykisk i forhold til hvordan de havde det før de kom på Outsideren. De oplever ikke isolation eller ensomhed som de gjorde, før de kom på Outsideren samt selvmordstanker og selvmordsforsøg er ikke længere aktuelle problemstillinger for den frivillige

CMUK (2012). Outsideren – et øjebliksbillede af en social entreprenørskabs-virksomhed. Center for Metode, Udvikling og Kvalitet. AskovFonden

Download evalueringsrapporten

Hov – kaldte vi os en arbejdsplads?

Foreningen blev stiftet i 1995 med det formål, at give psykisk sårbare muligheden for, på egne vilkår, at påvirke og nuancere debatten omkring psykiatrien i Danmark. Det vil konkret sige, at vi både har psykiske vanskeligheder – og skriver, administrerer og udvikler web, aktiviteter og metode.

Fælles for os, der kommer på Outsideren, er ønsket om en hverdag med reelle udfordringer og opgaver – samtidig med, at der tages hensyn til den enkeltes sårbarheder – så ja, vi er en arbejdsplads. På vores egne vilkår.

Outsideren udgør således en ramme, hvor brugerne kan dele og gøre brug af deres erfaringer og netop mødet med andre personer, der har lignende erfaringer som den frivillige, betyder for flertallet af de frivillige – ”forståelse”. Det handler om en forståelse i forhold til at den frivillige kan variere i ressourcer pga. sygdom eller genindlæggelser i perioder.’

CMUK (2012). Outsideren – et øjebliksbillede af en social entreprenørskabs-virksomhed. Center for Metode, Udvikling og Kvalitet. AskovFonden

Frivillighedsundersøgelsen 2017

Samtidig med at vi har styrket vores fokus på metode, er vi blevet lettere at forstå for omverdenen. Og måske er det meget godt at lade andre se på en udefra – så kan vi se psykiatrien indefra:

På vegne af Børne- og Socialministeriet har Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse af danskernes deltagelse i frivilligt arbejde. 

 Outsideren arbejder tydeligt og systematisk med en tilgang, der skal understøtte at borgere med psykiske vanskeligheder støttes i en proces fra passiv forsørgelse, til frivilligt arbejde og måske på sigt inklusion i arbejdsfælleskabet. Outsideren er en frivillig organisation, hvor der er fokus på, at de frivillige uden for arbejdsfællesskabet udvikler sig i et rummeligt og redaktionelt miljø.

Det er på baggrund af disse erfaringer, at Outsideren har bidraget med vigtige indsigter i undersøgelsen, særligt i forhold til, hvordan der bedst muligt etableres rammer og iværksættes indsatser, som kan medvirke til at borgere med psykiske vanskeligheder kan komme i gang med hverdagen og frivilligt arbejde, fx efter krise eller længerevarende psykiske vanskeligheder.

Det har ikke været en del af undersøgelsen, at dokumentere resultater og effekter af Outsiderens arbejde, men erfaringen blandt ledelse, medarbejdere og frivillige i Outsideren er, at de frivillige bruger miljøet og aktiviteterne i organisationen på en måde, så de føler sig mindre isolerede og oplever større psykisk velbefindende.”

Rambøll Management Consulting

Som vi oplever det selv

Outsideren har gjort at jeg har fundet glæden ved at skrive og samtidig hjælpe andre. Jeg har til tider svært ved at udtrykke mig mundtligt men med hjælp fra Outsideren har jeg udviklet mig meget i mit skriftlige udtryk. Outsideren har gjort en stor forskel for mig og min rejse igennem mit sygdomsforløb.” Line, blogger

Det, Outsideren virkelig kan og som stedet lærte mig, er, at jeg kan mere end at være syg. Mere end at få gode venner og arbejde på at få det bedre i mit hoved. Jeg har egenskaber, der kan bruges i et arbejde i fremtiden. Det gav mig håb for, at mit liv ikke ville være det, det var for altid. At jeg kunne opnå mine drømme – også i arbejdslivet. Kombinationen af det trygge sociale miljø, hvor jeg virkelig fandt min plads med de andre, og det, at det ikke er et værested, hvor jeg drikker kaffe og laver kage, det er en reel arbejdsplads, hvor jeg kunne snuse til forskellige opgaver, er virkelig en stor del af, at jeg i dag har en både realistisk og passioneret drøm for fremtiden, når det kommer til, hvad jeg skal bruge min hverdag på.” – Ida, frivillig

For mig er outsideren et trygt forum, hvor man kan mødes med ligesindede, udfolde sig kreativt og bidrage til et fælleskab og et fælles projekt. At være illustrator for outsideren har helt sikkert givet mig erfaring, som jeg kan bruge i min videre fremtid som kunstner. Jeg har både fået mulighed for at arbejde med deadlines, fortolkning af andres tekster mm. Jeg syntes at det er meget vigtigt med en platform som denne, der giver os med en psykisk sårbarhed, et sted hvor vi frit kam ytre os.” Rose,  frivillig illustrator

Hvad er problemet vi skal løse?

Vi arbejder med alt det, man ellers står alene med, når man får brug for hjælp fra psykiatrien.

Vi plejer at beskrive det som en selvforstærkende kombination af isolation, lavt selvværd, rustne sociale færdigheder (fy stigmatisering!) og typisk også faglige kompetencer, der ikke har fået lov at folde sig helt ud.

I den situation er det ikke så vanskeligt at føle sige ekskluderet og måske også at man ekskluderer sig selv.Yderligere er folk blevet mere pressede, så bekymringer om bolig, økonomi og at leve op til krav, fylder mere end nogensinde før.

Meget af det er vanskeligt for os at gøre noget ved (på én gang). Men vi kan være der for hinanden, bruge tiden fornuftigt sammen – og aldrig tie stille!

Her er nogle af de centrale temaer vi aktivt arbejder med:

2012: Recovery

For os har det været vigtigt, at få troen på at mennesker kan komme sig, til at blive alment accepteret – også hos os selv.

Recovery betyder at komme sig. Det er en simpel erkendelse af, at selvom man kan miste grebet om sindet, kan man godt komme sig og få et godt liv. Det særlige ved recovery er, at erfaringerne med at komme sig startede som en protest mod den etablerede psykiatri, hvor psykiatribrugere insisterede på selv at finde veje til at få et godt hverdagsliv.

Vi har fulgt med fra starten – tag et kig i vores særnummer fra 2012

2015: Peer-støtte

Kan man bruge mennesker med diagnoser til noget?

I 2013 deltog vi i en arbejdsgruppe under Regeringens Psykiatriudvalg og anbefalede “etableringen af et landsdækkende ”peer-to-peer” netværk,” der skulle kvalitetssikre og øge kapaciteten i civilsamfundet til at aktivt at deltage i arbejdet med recovery og rehabilitering, herunder ved træning af peer-støttemedarbejdere.

Dette er en del af vores arbejde for at få anerkendt værdien og potentialet i de erfaringer, der følger med psykiske lidelser.

Vi er meget stolte over, sammen med bl.a. SIND og LAP, at være en del af Peer-Netværket Danmark, der blev etableret i 2015.

2018: Med på Medborgerskab

Jo dygtigere vi bliver til at omsætte vores levede erfaringer til aktiviteter, jo tydeligere er også risikoen for, at vi ubevidst reproducerer institutionelle mekanismer, der skaber afhængighed, reducerer selvtillid og udhuler menneskers tro på, at hverdagen kan formes, så den giver mening for dem.

Med støtte fra Velux Fonden afprøver vi principper fra metoden ”Community Organizing” til at styrke frivillige i at deltage i foreningens arbejdende fællesskab. Baggrunden for projektet er ønsket om at bryde med ensomhed hos voksne med psykiske lidelser og skabe adgang til et fællesskab, der genskaber meningsfuldhed, selvværd og samhørighed med andre mennesker.

Læs mere