Projekt Getting Back

’Getting Back’ er et partnerskabsprojekt mellem Foreningen Outsideren og Psykiatrienheden i Københavns Kommune.

Projektet skal fremme en kulturændring både hos brugere og indsatser ved at styrke den brobyggende sociale kapital mellem Huset for Psykisk Sundhed i København og Foreningen Outsideren samt skabe brobyggende mødesteder, der giver brugerne adgang til netværk og aktiviteter, hvori brugerne kan styrke deres recovery og samspillet med de indsatser, de modtager.

Projektet startes op i 3. kvartal 2019. Aktiviteter påbegyndes feb-marts 2020.

Formål

Formålet med projekt Getting Back er at:

  • øge handlekraft og fremme personlig recovery
  • reducere ensomhed og skabe netværk
  • fremme en positiv identitetsfølelse og skabe mening i tilværelsen
  • styrke samspillet mellem bruger og indsats
  • skabe adgang til Outsiderens aktiviteter for brugere, der henvender sig til Huset for Psykisk Sundhed med behov for støtte eller behandling
    på grund af psykiske lidelser

Organisatorisk skal projektet etablere et tættere samarbejde mellem Foreningen Outsideren og Huset for Psykisk Sundhed for at:

  • skabe brobyggende mødesteder, der giver adgang til et netværk og deltagelse i Foreningen Outsideren
  • kapacitetsudvikle indsatserne i Huset for Psykisk Sundhed i at inddrage brugerforeninger i deres praksis
  • øge forståelsen for brugerperspektivet i Huset for Psykisk Sundhed og skabe en kulturændring i forhold til inddragelse af brugere og pårørende

Indsatser i projektet

Indsats 1: Brobyggende mødesteder

Der etableres to faste ugentlige tidspunkter, hvor Foreningen Outsideren er til stede i Huset for Psykisk Sundhed og kan tale med både brugere og medarbejdere.

Som udgangspunkt etableres aktiviteten i modtagelsen i Huset for Psykisk Sundhed.

Herudfra afprøves forskellige metoder, f.eks. peer-følgeordninger for at give brugerne bedre muligheder for at deltage i Outsiderens ligeværdige fællesskab og styrke deres recovery.

Indsats 2: Onboarding i foreningen Outsideren

Aktiviteten udgøres af 1:1 samtaler mellem tovholder i foreningen og brugere for først at udvikle en bedre forståelse af brugernes egne ønsker, muligheder, og hvor de vil hen.

Derefter planlægges, hvilke aktiviteter i foreningen der matcher.

Indsats 3: Fremme brugerens eget perspektiv

Den primære målgruppe tilbydes aktiv støtte i at skrive blogs på Outsideren.dk og dele erfaringer med andre i samme situation.

En for brugere kendt udfordring er stigma/selv-stigma, hvor man helst ikke vil identificere sig med andre med samme problemstillinger. Ved at blogge og kommentere på andres blogs, skabes en forståelsesramme for ens egne ønsker, behov og ressourcer, hvorved man rustes til sin recovery og samarbejde med indsatserne.

Indsats 4 Brobyggende netværksmøder

Foreningen Outsideren og Huset for Psykisk Sundhed gennemfører hver 3. måned et netværksmøde for løbende at indarbejde en brobyggende praksis, hvor bruger og pårørende tænkes med som en del af indsatspaletten fra begyndelsen. Dette skal fremme en kulturændring i forhold til inddragelse af brugere og pårørende.

Som input til netværksmøderne skal Outsideren løbende undersøge, hvilke behov og praksisser den primære målgruppe peger på som væsentlige.