Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Outsideren

Foreningens Navn: Foreningen Outsideren.

1. Formål

Foreningen Outsideren er en privat humanitær og social virksomhed, der tilbyder frivilligt og lønnet arbejde og uddannelse til fortrinsvis mennesker med psykiatrisk patienterfaring.

Outsideren har som formål at påvirke og nuancere debatten omkring den danske psykiatri. Desuden konkret at være med til at forbedre psykiatribrugeres retsikkerheds- og værdighedsfølelse samt anerkendelse.

Formålet skal realiseres, ved at foreningen bliver repræsenteret geografisk på landsplan, knyttet til de nye regioner, og som derfor kan arbejde både lokalt og nationalt med de problemer, psykiatribrugere i Danmark oplever.

Foreningen Outsideren producerer og udgiver Tidsskriftet Outsideren, der er et brugerproduceret online magasin om psykiatri. Lejlighedsvist udkommer tidsskriftet ligeledes i fysisk form.

Outsideren har følgende formål:

Eksterne formål:

– at være talerør for mennesker, der har eller har haft en psykisk lidelse, så de får mulighed for at komme til orde

– at skabe et magasin, der informerer bredt om aktiviteter og tilbud til mennesker, der har eller har haft psykiske lidelser

– at være et anderledes blad – en outsider, der tør at kritisere de etablerede holdninger og trykke idéer, der går på tværs af den normale virkelighedsopfattelse.

– at forsøge at påvirke samfundet til at indtage en mere humanistisk holdning til psykiske lidelser gennem en bred dialog med alle interesserede parter, såsom brugere, pårørende, behandlere offentlige/halvoffentlige instanser og offentligheden i almindelighed. For derigennem at skabe en øget forståelse og accept af det anderledes og anormale

– at informere om nye behandlingsformer, der bl.a. rummer et helhedsorienteret syn på mennesket

– at arbejde for udbredelsen af den idé, at mennesker med psykiske lidelser først og fremmest er mennesker, med samme grundlæggende behov for kærlighed, fællesskab og mulighed for personlig udfoldelse og udvikling som alle andre borgere i samfundet. Lighederne er større end forskellene

Interne formål

– at tilbyde meningsfuldt arbejde og uddannelse indenfor medievirksomhed til fortrinsvis mennesker, der har eller har haft en psykisk lidelse, samt andre, der p.g.a. deres psykosociale livssituation har behov for at være blandt ligesindede

– at styrke redaktionsmedlemmernes evne til at skabe øget livskvalitet for dem selv og andre gennem deltagelse i social humanitær tidsskriftsvirksomhed

– at styrke redaktionsmedlemmernes evne til at påtage sig selvstændige ansvarsopgaver gennem maksimal indflydelse og inddragelse i redaktionens mange varierede opgaver. Intet arbejde må i princippet udføres af ansatte fagfolk, hvis det kan udføres af redaktionsmedlemmer, som ønsker arbejdet og magter det

2. Medlemskab

Man opnår medlemskab ved at melde sig ind eller være aktiv, og det giver ret til at deltage i den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer og redaktionsmedlemmer opnår automatisk medlemskab uden betaling og bibeholder det så længe, de bestrider deres tillidsposter og arbejde.

Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemsrettigheder.

3. Indtægter og kapital

Foreningens indtægter tilvejebringes ved tildeling fra fonde, legatmidler, offentlige tilskud og ved salg af publikationer og ydelser m.m.

Derudover kan midler til foreningen tilvejebringes via tildeling af gaver.

4. Bestyrelse

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 eller 9 personer, som er sammensat af foreningens medlemmer og valgt på generalforsamlingen.

Derudover deltager foreningens daglige ledelse efter ønske og behov. Disse har dog blot observatørstatus.

Der skal altid være et flertal af psykiatribrugere i bestyrelsen.

På generalforsamlingen kan vælges 2-4 suppleanter.

Suppleanterne indtræder i bestyrelsen, når ordinære medlemmer er forhindret i at møde frem eller ønsker at træde ud af bestyrelsen i en valgperiode.

Suppleanterne kan i øvrigt deltage i bestyrelsens arbejde, men har ikke stemmeret, hvis det ordinære medlem, man erstatter, er mødt frem.

Ophører et bestyrelsesmedlem inden udløbet af valgperioden, udtræder denne automatisk af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg det første år og den anden halvdel det næste. Deltagelse i bestyrelsen kræver fremmøde af det enkelte medlem. Har et medlem ikke vist sig senest et år efter valget, udtræder medlemmet automatisk af bestyrelsen. Bestyrelsen er i øvrigt selvsupplerende, dog sådan at et indtrådt medlem skal godkendes og vælges af førstkommende generalforsamling.

Medlemmer til bestyrelsen kan genvælges.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalfor­samlingen, fastsætter selv sin forretningsorden.

Be­styrelses­møde afholdes normalt 4 gange årligt. Dagsorden skal foreligge mindst 7 dage før mødet.

Når der afholdes afstemninger, tæller formandens stemme ved stemmeulighed for to (næstformandens ved formandens fravær), så stemmelighed undgås. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne inklusive formanden eller næstformanden er til stede.

Der føres referat over de emner, der drøftes, og de beslut­ninger, der bliver truffet på bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne efter mødet og godkendes på følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ansætter – i samarbejde med et ansættelsesudvalg udpeget af bestyrelsen – en direktion bestående af daglig leder, ansvarshavende redaktør, redaktionssekretær – som udgør den daglige kollektive ledelse – til varetagelse af foreningens virksomheder. I ansættelsesudvalget skal der indgå redaktionsmedlemmer, hvis der ikke er redaktionsmedlemmer repræsenteret i bestyrelsen.

Øvrige lønnede medarbejdere (f.eks. på 1/3-ordning) ansættes af den daglige leder i samarbejde med brugerne – og med orientering til bestyrelse.

Alle ansættelser skal formaliseres med ansættelseskontrakt og jobbeskrivelse.

Bestyrelsen har løbende indsigt i virksomhedens budget og driftsresultater, som den på forlangende kan få forelagt på bestyrelses­møderne.

5. Regnskab og revision

Foreningens regnskabs- og virkeår følger kalenderåret.

Regnskabet fra virksomheden skal, før det fremlægges på den ordinære ge­neralfor­samling, være revideret og godkendt af en statsautoriseret eller registreret revisor.

6. Generalforsamling

Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes så vidt muligt inden 1. juni.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske med 30 dages varsel for en ordinær generalforsamling og 7 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal foreligge skriftligt og må være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab samt et skriftligt budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.

Regnskab for foregående år og budget for indeværende år skal foreligge til gennemsyn i virksomheden senest 1 uge før indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ge­neralfor­samlingen træffer sine beslutninger med simpel stemme­flerhed.

Beslutninger om ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Ophæves foreningen, skal dens nettoformue gå til almennyttige formål, idet evt. klausuler på tildelte midler respekteres.

Generalforsamlingen udpeger en dirigent, der på generalforsamlingen leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når et medlem ønsker det.

Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er dette forkastet.

Faste punkter på den ordinære generalforsamling er:

Valg af dirigent

Valg af referent

Formandens beretning

Virksomhedens beretning

Revisorens fremlægning af virksomhedens regnskaber

Fremlægning af virksomhedens budget – herunder fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af revisorer

Eventuelt

Der føres referat over de emner, der drøftes, og de beslut­ninger, der bliver truffet på generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside efterfølgende. Evt. kommentarer til referatet skal forelægges bestyrelsen inden næste generalforsamling.

7. Tegning og hæftelse

Bestyrelsen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand for bestyrelsen. Bestyrelsen kan give en valgt regnskabsfører fuldmagt til at disponere økonomisk på foreningens vegne – samt fuldmagt til at forestå virksomhedens daglige økonomi.

Regnskabsføreren for virksomheden refererer til foreningens revisor, overfor hvem der skal gøres status, ved årets afslutning. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue.