Vedtægter for Foreningen Outsideren

 

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1:   Foreningens navn er Foreningen Outsideren.

Stk. 2:   Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i København.

 

§2 Formål

Stk. 1: Foreningen Outsideren er en landsdækkende bruger- og interesseorganisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

Stk. 2: Foreningen Outsiderens formål er at forbedre livsvilkårene, give stemme til og skabe netværk for mennesker med egne erfaringer med psykiatri og/eller psykisk sårbarhed.

Stk. 3: Foreningen arbejder for at opnå formålet på følgende måder:

 1. Ved at være en formidlingsplatform, der gennem forskellige udtryksformer formidler temaer af vigtighed for målgruppen.
 2. Ved at lette adgangen til fællesskaber for målgruppen, samt skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk og stille ressourcer og erfaringer til rådighed for hinanden.
 3. Ved – med udgangspunkt i brugerperspektivet – at skabe og formidle viden, samt udvikle metoder, der kan kvalificere indsatserne for målgruppen, gennem aktivt samarbejde med det offentlige og andre foreninger.

 

§3 Medlemskab

Stk. 1: Enhver, der identificerer sig med målgruppen og kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter, kan blive medlem.

Stk. 2:   Outsideren har åbent medlemskab, som betyder at:

 1. Medlemskab opnås af enhver, som deltager aktivt i foreningens virke – uanset graden og arten af engagement.
 2. Medlemskab kræver ikke indmeldelse.
 3. Der er intet medlemskontingent.
 4. Medlemskab opretholdes, så længe det ønskes af medlemmet, og der udvises tilslutning og interesse for foreningens virke og formål.

Stk. 3: Ethvert medlem, der deltager i foreningens aktiviteter, betragtes som brugerfrivillig, fordi foreningen bygger på en filosofi om, at alle medlemmer er med til at bidrage til foreningens virke i kraft af deres deltagelse.

Stk. 4: Foreningen vil værne om det åbne medlemskab for at sikre nem og tryg adgang for alle som er ønsker at være en del af foreningens aktiviteter og fællesskab.

Stk. 5: Foreningens medlemmer kan danne lokalafdelinger efter Foreningen Outsiderens formål. Etablering af lokalafdelinger skal godkendes af bestyrelsen, afgørelser kan ankes til generalforsamlingen.

Stk. 6: Støttemedlemsskab kan opnås af enhver, der sympatiserer med foreningens virke, mod et af bestyrelsen fastsat årligt minimumskontingent.

Stk. 7: Støttemedlemmer, der ikke tillige har ordinært medlemskab, er ikke opstillingsberettigede til bestyrelsen og har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling.

Stk. 8: Medlemmer skal udvise passende adfærd og herigennem bidrage til et rummeligt og tolerant fællesskab.

Stk. 9: Bestyrelsen kan sanktionere medlemmer, som udviser upassende adfærd – særligt i tilfælde af chikane, trusler om vold, overgreb eller anden ulovlig aktivitet.

Stk. 10: Sanktioner foretages som normal bestyrelsesbeslutning (jf. §6 stk. 12-14). Bestyrelsen fastsætter sanktioner ud fra omstændighederne – det kan være i form af restriktioner for fremmøde i foreningens lokaler og aktiviteter eller midlertidig udelukkelse eller eksklusion af medlemskab. I sådanne sager har medlemmet krav på at blive hørt af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§4 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest inden udgangen af maj måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder medlemmerne til generalforsamling med mindst 30 dages varsel.

Stk. 4: Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og foreløbig dagsorden. Den opslås på foreningens hjemmeside og udsendes på email til de medlemmer, som har opgivet email-adresse.

Stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skrifteligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslag i form af krav om mistillid og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer kan kun behandles på ekstraordinær generalforsamling (jf. §5 stk. 6).

Stk. 6: Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen (jf. stk. 4).

Stk. 7: Alle medlemmer har adgang og stemmeret til generalforsamlingen, dog på nær lønnet personale, som har adgang men ikke stemmeret. Kun personligt fremmødte medlemmer har stemmeret, undtaget er dog video-deltagelse (jf. stk. 8), som også giver stemmetret. Der kan derfor ikke stemmes for andre ved fuldmagt.

Stk. 8: Bestyrelsen skal om muligt etablere mulighed for deltagelse via video-forbindelse, hvis der er medlemmer, som har ønske om dette.

Stk. 9: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 10: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal (jf. §§ 10 og 11). Ved personvalg er den valgt, som opnår flest stemmer.

Stk. 11: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være formanden. Dirigenten afgør procedure og spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan beslutte skriftelig afstemning.

Stk. 12: Ethvert medlem er valgbar til bestyrelsen, dog undtaget lønnet personale (jf. §7 stk. 5.)

Stk. 13: Generalforsamlingen vælger en referent, der tager referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Stk. 14: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens årsberetning (v/ formanden)
 4. Direktionens årsberetning (v/ den daglige leder)
 5. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab (v/ kassereren)
 6. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. (v/ kassereren)
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af formand (i ulige år, jf. §6 stk. 3)
  2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (mindst 4 afhængig af ledige pladser, jf. 6 stk. 4 og 5)
 • Valg af suppleanter (op til 4, jf. §6 stk. 8 )
 1. Valg af revisorer
 2. Eventuelt

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:   Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2:   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter at et krav herom er modtaget.

Stk. 3:   Bestyrelsen indkalder medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling med mindst 21 dages varsel.

Stk. 4:   Øvrige procedure for indkaldelse og afholdelse følger som for ordinær generalforsamling.

Stk. 5:   Krav om valg til bestyrelsen kan kun finde sted hvis der er ledige bestyrelsespladser.

Stk. 6:   Krav vedrørende mistillid og afsættelse af et bestyrelsesmedlem kræver afstemning med et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede, og fremsættes sådanne krav mod mere end to bestyrelsesmedlemmer følger det samme procedure som beslutning om foreningens opløsning jf. § 11, således at der kræves kvalificeret flertal på 2/3 af de stemmeberettigede på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst seks ugers mellemrum.

 

§6 Bestyrelsen

Stk. 1:   Bestyrelsen leder foreningen og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2:   Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer – én formand og op til 8 medlemmer.

Stk. 3:   Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for to år ad gangen, det sker i ulige år.

Stk. 4:   De øvrige 8 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen på skift, således at 4 pladser er på valg i lige år og de 4 resterende pladser er på valg i lige år.

Stk. 5:   Ophører et bestyrelsesmedlem inden udløbet af valgperioden udtræder denne automatisk af bestyrelsen, og den ledige plads vil være på valg for den resterende valgperiode ved næstkommende generalforsamling.

Stk. 6:   Bestyrelsen konstituerer sig selv med én næstformand og én kasserer, og foretager øvrig fornøden fordeling af poster og opgaver.

Stk: 7:   Ophører formanden inden udgangen af sin valgperiode overtager næstformanden formandsposten.

Stk. 8:   Op til 4 suppleanter vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Stk. 9:   Suppleanter kan tilbydes af bestyrelsen at indtræde i denne hvis der er ledige pladser. Pågældende pladser skal dog på valg ved førstkommende generalforsamling (jf. stk. 5.)

Stk. 10: Suppleanter kan deltage i bestyrelsens arbejde på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, men har dog ikke stemmeret.

Stk. 11: Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.

Stk. 12: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er til stede, hvoraf mindst én er formanden eller næstformanden.

Stk. 13: Afstemninger afgøres ved normalt flertal hvor hvert fremmødt medlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, og ved formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.

Stk. 14: Bestyrelsesbeslutninger kan om nødvendigt foretages digitalt via. videomøde, sociale medie, email el.lign., dvs. ved deltagelse af mindst tre medlemmer, hvoraf mindst én er formanden eller næstformanden (jf. stk. 13). Der skal foreligge skriftelig dokumentering af beslutninger fx email eller chatlog.

Stk. 15: Bestyrelsen skal udarbejde beslutningsreferat af alle bestyrelsesmøder, som alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter får tilsendt inden for en passende tidsramme nærmere fastsat i forretningsordenen.

 

§7 Daglig ledelse og personale

Stk. 1: Foreningens daglige drift ledes af direktionen, der ansættes af og refererer til bestyrelsen.

Stk. 2: Direktionen har egenhændig kompetence til og ansvar for at lede foreningens daglige virke.

Stk. 3: Bestyrelsen er ansvarlig for direktionens ansættelseskontrakt og jobbeskrivelse, der samlet omfatter ansættelsesforhold, ledelsesbeføjelser, ansvarsområder og arbejdsopgaver.

Stk. 4: Direktionen er ansvarlig for øvrige ansættelser og varetagelse af personale. Bestyrelsen skal holdes orienteret herom skriftligt eller på bestyrelsesmøder.

Stk. 5: Alle foreningens ansatte er automatisk foreningsmedlemmer (jf. §3 stk. 2). Lønnet personale er dog ikke opstillingsberettigede til bestyrelsesposter.

Stk. 6: Foreningen tilstræber et tæt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelse og direktion, som indebærer at direktionen (og øvrigt relevant personale) så vidt muligt er aktivt inddraget i det strategiske arbejde og bestyrelsesmøder. Rammer og retningslinjer for samarbejdet kan i øvrigt udformes i bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 7: Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, de af generalforsamlingen trufne beslutninger og de til enhver tid gældende etiske værdier, frivilligpolitik og rammer for foreningens arbejde.

 

§8 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1:   Foreningen tegnes af formanden sammen med mindst ét andet bestyrelsesmedlem eller af mindst tre bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene er næstformanden eller kassereren.

Stk. 2:   Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3:   Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele prokura, dvs. fuldmagter vedrørende forenings daglige drift, herunder disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter og indgå kontrakter.

Stk. 4:   Direktionen skal af bestyrelsen gives passende prokura til at handel på foreningens vegne i relevante henseender.

Stk. 5:   Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse, ansatte eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

 

§9 Økonomi og regnskab

Stk. 1:   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2:   Direktionen har ansvar for den daglige økonomihåndtering – herunder øvrige prokurister i personalet. Der skal følges god bogføringsskik, samt passende overlevering til kassereren i bestyrelsen.

Stk. 3:   Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status for aktiver og passiver.

Stk. 3:   Regnskabet revideres af revisor, der er valgt på generalforsamlingen.

Stk. 4:   Det reviderede regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§10 Vedtægtsændringer

Stk. 1:   Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling og behandles som indkomne forslag, der skal være udsendt rettidigt sammen med dagsordenen.

Stk. 2:   Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal på mindst 2/3 af afgivne stemmer på generalforsamlingen.

 

§11 Opløsning

Stk. 1:   Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst seks ugers mellemrum.

Stk. 2:   Til vedtagelse af opløsning kræves kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger.

Stk. 3:   Ophører foreningen overdrages foreningens formue til beslægtede formål, som besluttes på den afsluttende generalforsamling. Eventuelle klausuler på tildelte midler skal respekteres.

Stk. 4:   Ingen medlemmer eller andre enkelt personer kan få andel i formuen.

Stk. 5:   Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 

§12 Ikrafttræden

Stk. 1:   Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2:   Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling d. 17/5 – 2023.