Perspektiver for sindslidende i forhold til FNs handikapkonvention

I Outsideren nr. 65, der kommer på gaden i uge 51, skriver vi om det internationale arbejde brugerorganisationer gør for at sikre bedre rettigheder for sindslidende.

Et stort skridt i den retning blev taget, da mennesker med længerevarende psykiske sygdomme blev nævnt i FN’s handikapkonvention i 2006. Vi har bedt en person tæt på forhandlingerne, om at nævne de specifikke rettigheder, som sindslidende tildeles i konventionen. Holger Kallehauge repræsenterede de Danske Handikaporganisationer i FN i perioden 2004 til 2006:

FN’s Handicapkonvention forventes ratificeret, d.v.s. vedtaget af Folketinget, i foråret 2009. Den vil herefter træde ikraft her i landet.

For sindslidende, som for alle andre mennesker med handicap, betyder konventionen, at de har ret til at nyde alle de samme menneskerettigheder, som alle andre borgere har, og at enhver form for diskrimination på grund af handicap er forbudt. Alle former for usaglig negativ forskelsbehandling vil fremtidig udgøre en konventions-overtrædelse.

Alle konventionens bestemmelser vil få betydning også for sindslidedende afhængig af den situation, de befinder sig i f.eks. ret til beskyttelse for deres fysiske og psykiske integritet, ret til at vælge bopæl samt hvor og sammen med hvem man ønsker at bo, ytrings- og meningsfrihed, respekt for privatliv, ret til uddannelse, ret til sundhed, ret til rehabilitering, ret til arbejde, ret til en tilstrækkelig levefod og ret til deltagelse i det politiske og offentlige liv.

Udover disse fælles rettigheder,  har følgende en særlig betydning for mennesker med psykiske eller cognitive handicap:  Det drejer sig om lighed for loven, anerkendelse af deres rets- og handleevne og ret til støtte for at kunne udøve disse rettigheder, effektiv adgang til retssystemet på lige fod med andre og herunder tilvejebringelse af procesretlig tilpasning for at lette deres muligheder for at deltage i retssager som parter eller vidner m.v.

Af
H. Kallehauge,
Tidl. landsdommer, formand for PTU.
Danske Handicaporganisationers repræsentant
under forhandlinger i FN 2004 – 2006.

På Velfærdsministeriets hjemmeside udtaler Karen Jespersen:
– Jeg ser frem til, at vi får ratificeret konventionen. Det at være handicappet må ikke udelukke, at man deltager i samfundslivet på lige fod med andre mennesker, og der tror jeg, at konventionen kan medvirke til at gøre en positiv forskel, siger velfærdsminister Karen Jespersen.

Læs mere om handkikapkonventionen (her)