“Når du skal udskrives ” – et informationsprojekt

Psykiatriforeningernes Fællesråd – herunder Outsideren – har sammen med Region Hovedstadens Psykiatri, sat udskrivningsguiden i søen.

Guiden er siden juni 2011 blevet tilbudt borgere, der udskrives fra psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. På nettet tilbyder udskrevet.dk videofilm, tekst og muligheden for at man selv bidrager med sine input om, hvad der gør en udskrivning bedst mulig.

Projektet er lavet af frivillige, med støtte fra Trygfonden, Sind, Outsideren og Region Hovedstadens Psykiatri (læs mere om hvem der har lavet udskrivningsguiden)

Der vil løbende blive fulgt op på den feedback, der kommer på projektet og målsætningen er at gøre guiden landsdækkende.

Arbejdet med udskrivningsguiden blev påbegyndt i 2008, og undervejs er der selvfølgelig lavet om på en del af indholdet, i forhold til de oprindelige udkast. Men målsætningen om, at lave et informationsmateriale, der reelt er en hjælp og støtte ved udskrivning fra en psykiatrisk afdelingen, den er der ikke rokket ved.

Det skal tilføjes, at efter projektet er påbegyndt, har regeringen også haft fokus på den gode udskrivning.

Her er et kort opdateret resumé af projektbeskrivelsen – men først vil holdet bag, sige tak til alle de mange mennesker, der frivilligt har kastet deres kræfter ind i, at lave en guide, der forhåbentlig gør en positiv forskel for mange.

Det er vores indtryk, at selvom dette projekt ikke er kæmpestort, betyder det alligevel noget rundt omkring.Viljen til at samarbejde og bidrage, viser for os helt tydeligt, at alle parter gerne vil være med til at udvikle psykiatrien.

Mange tak til jer psykiatribrugere, pårørende, sygeplejersker, psykiatere, socialrådgivere, terapeuter, støtte og kontaktpersonerne, kommunalt ansatte og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, der har deltaget i arbejdet med at lave udskrivningsguiden.

Klavs & Kirsten

Guiden kan bestilles her

Informationsprojektet “Når du skal udskrives ”

Informationsprojekt henvendt til borgere, der udskrives fra behandling på en psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden

Projektet er et informationsprojekt, der skal give den enkelte borger en mulighed for at vide, hvad der sker når man udskrives fra behandling på en psykiatrisk afdeling. Dette bidrager til at borgeren kan inddrages i forløbet og forhandle en plan for udskrivelsen på plads. Meget dokumentation peger på, at mennesker der inddrages i deres egen udskrivning, også får et bedre forløb efter udskrivning.

I materialet skal borgeren kunne finde oplysninger om de forskellige trin i en udskrivelse, rettigheder i den forbindelse, krav til borgeren samt muligheder før og efter udskrivelse.

Projektet skal bidrage til at sikre, at alle elementer der skal være på plads under og efter en udskrivelse, er opgjort samlet og forståeligt for borgeren, så vidt muligt.

Formålet med projektet er:

  • At skabe sammenhæng og overblik for borgeren omkring hvad der skal og kan ske under i et udskrivningsforløb. At støtte op om forløbet og perioden bagefter
  • At bidrage til overholdelsen af eksisterende bestemmelser

Metode:

Udgivelse af pjece samt webside. Materialet vil rumme akutinformation med henblik på de nødsituationer der kan opstå, når man har forladt hospitalet. Pjecen skal tilbydes på de psykiatriske afdelinger, ved udskrivelse.

Materialet vil også fortælle om andres sygdoms og rehabiliteringsforløb til inspiration, samt om muligheder og aktiviteter på distriktspsykiatriske centre, væresteder, brugerorganisationer m.v.

For pårørende skal projektet give mulighed for at få indblik i procedurerne omkring udskrivelse. Pårørende er ofte usikre på hvordan de kan samarbejde med det sundhedsfaglige personale, og efter udskrivelse er det ofte vanskeligt at vide, hvordan man kan deltage.

Til projektet etableres websitet www.udskrevet.dk, hvor der ligger videoklip, i tilfælde af, at læsning af tekst ikke er en mulighed.

Baggrunden for projektet er:

Når en borger udskrives fra behandling på en psykiatrisk afdeling, er der en række risikoforhold der gør sig gældende, samt mange relevante informationer det er hensigtsmæssigt at sikre sig, at borgeren modtager.

Erfaringsmæssigt beskrives de første tolv måneder efter udskrivelse som en risikoperiode i forhold til selvmordstruethed, genindlæggelse og kriminel aktivitet. I forhold til dette er det vigtigt at sikre sig, at den udskrevne modtager information om akutte henvendelsesmuligheder, generel kontaktinformation samt orientering om særlige ambulante tilbud, aktiviteter i socialpsykiatrien og i de forskellige brugerorganisationer.

Der er ved udskrivelse en overgang fra behandling i regionalt regi, til at de forskellige kommuner i regionen overtager ansvaret for den enkelte borger. Det er dermed to forskellige systemer, der skal tale sammen og sikre sig at alle relevante informationer videregives.

Det er kommunerne, der efter udskrivning skal sikre, at der er psykosociale rehabiliteringstilbud tilbud samt af behandlingssystemets (se behandlingsplan) anbefalinger videreføres.

Samtidig betyder en udskrivning ofte henvisning til ambulant opfølgning på den iværksatte behandling, og dermed at borgeren skal til at lære et helt nyt sundhedsfagligt personale at kende.

Idéen til projektet er opstået ud fra forskellige psykiatriorganisationers og foreningers erfaringsgrundlag, hvor det må konstateres, at der ved udskrivning ikke altid gives optimal information til borgeren om rettigheder, procedurer, muligheder og tilbud til denne gruppe.

Som det er nu, informeres der kun i begrænset omfang om, hvad der sker ved en udskrivelse, om akutte henvendelsesmuligheder og i endnu mindre omfang om ikke-medicinske rehabiliteringstilbud, rettigheder og aktivitetsmuligheder.

Skiftet i sundhedsfagligt personale betyder også, at pårørendegruppen, der ofte har en væsentlig indsigt i og viden om den udskrevnes behandling og situation, sjældent inddrages i tilrettelæggelsen af forløbet efter udskrivelse. Et minimum af information kan sikres denne gruppe, ved dette projekt.

Typiske problemstillinger som borgeren oplever i forbindelse med udskrivning:

•Jeg var ikke klar til at blive udskrevet
•Man udskrives til ingenting. Det være sig intet behandlingstilbud, ingen bolig, ingen opfølgning, aftaler om overgang til ambulant tilbud
•Manglende koordination mellem hospital og forløb efter udskrivelse
•Tilfældigt hvad der gives af information
•Stor variation i kommunernes og de psykiatriske centres indsats mht. udskrivningsplaner og opfølgning på udskrivelse
•Man sidder i sin lejlighed og er velmedicineret, og hvad så?
•Manglende information om relevans og aktiviteter i brugerorganisationer
•De pårørendes rolle efter udskrivelse

Typiske problemstillinger som det sundhedsfaglige personale oplever i forbindelse med udskrivelse:

•For få ressourcer til grundlæggende elementer som tid til den enkelte
•Manglende kontinuitet, der er ikke mulighed for at følge borgeren. Tidligere havde man samme psykiater/læge i hele sygdomsforløbet
•Tolkningen af gældende bestemmelser giver mulighed for både god og dårlig opfølgning.Udskrivningsplaner og handleplaner varierer i kvalitet
•For lidt kontakt med den udskrevne

Tovholdere for projektet er:

Klavs Serup Rasmussen, tidligere ansvarshavende redaktør, Tidsskriftet Outsideren
Kirsten Hove, Landsforeningen SIND, formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden

Referencegruppe:

Steen Moestrup (Redaktør, Outsideren)
Kristen Kistrup (Centerchef, Frederiksberg Psykiatrisk Center)
Karin Rue (Støtte og Kontaktcentret, Linnésgade 24)
Lisbet Garnov (Bedre Psykiatri)
Bo Christoffersen (Botilbuddet Skovvænget)
Claus Bech – Nielsen (Vendepunkter)
Bente Terkelsen (Dansk Socialrådgiverforening)

Guiden kan bestilles her (og downloades gratis på udskrevet.dk)

Har du kommentarer eller spørgsmål til projektet, er du velkommen til at sende dem til : ksr@outsideren.dk

—–