Med på Medborgerskab

Vi vil være stærke sammen!
– Hvad er ellers meningen med en brugerdreven forening

Da vi i 2018 missede en bevilling fra Socialstyrelsen, måtte vi i Foreningen Outsideren lukke mange af vores aktiviteter. Det fik mange frivillige til at holde op med at komme. Derfor stillede vi os selv spørgsmålet: Hvad er en god brugerdrevet forening? Er det den, med de lækreste aktiviteter på hylderne – eller er det én, der gør os stærkere sammen?

I samarbejde med Velux Fonden tog vi i 2018 hul på metodeudviklingsprojektet ’Med på Medborgerskab.’ Projektet tager afsæt i de daglige brugeres motivation for at skabe forandringer, og skal styrke vores forståelse af, hvilke rammer vi skal have, for at både den enkelte og hele foreningen får øget handlekraft.

Læs her om vores første erfaringer fra projektet. Vi kan godt afsløre at vi har en del at lære.

Jo dygtigere vi bliver til at omsætte vores levede erfaringer til aktiviteter, jo større er også risikoen for, at vi ubevidst reproducerer institutionelle mekanismer, der skaber afhængighed, reducerer selvtillid og udhuler menneskers tro på, at hverdagen kan formes, så den giver mening for dem.

Tidligere har vi nok troet, at den mekanisme kun var aktiv på institutioner, men vi kan se, at alle steder hvor nogen bestemmer rammer og indhold, bliver man ’de voksne’ som det ironisk kaldes nogle steder i socialpsykiatrien.

Hvad er der på spil

  • Når vi bestemmer aktiviteterne og tilrettelægger dem, bliver den enkelte frivilliges bidrag ofte begrænset til at være rettet mod sig selv
  • Ender nogen med ‘at stå i midten,’ begrænser det potentielt alles muligheder for at værdsætte hinandens deltagelse og samarbejde på tværs
  • Der kan let opstå usikkerhed om noget er godt nok og en afhængighed af andres validering
  • Nogle få i foreningen kan blive overbebyrdede med opgaver, som mange i virkeligheden kan løse
  • Når der ikke er nogen til at arrangere aktiviteterne, er det slut

Her fremhæver vi de negative aspekter, som skal afvejes imod de positive kvaliteter ved at der fx er et fagligt formål med en aktivitet.

Ofte giver det både mening og er nødvendigt, at der er et program og en ramme man kan deltage i – på fx vores gode skriveskole.

Dertil kommer, at for mange frivillige er bare det at komme i foreningen og være blandt mennesker, et stort skridt.

Det handler altså om at finde en balance, og den ene ting kan vi – men hvad med den anden? Det skal Med på Medborgerskab svare på.

Betydningen af aktiv medvirken

Aktiv medvirken er vigtig faktor i recovery (W.A. Anthony). Litteraturen er ikke altid helt tydelig omkring dette, men  selvfølgelig kan man ikke læne sige tilbage og vente på at andre ‘gør en rask’ (selvom tid kan være en mægtig og mystisk faktor).

Derfor er det vigtigt for os, at finde ud af, hvordan vi kan skabe et fælles rum man kan medvirke i.

Spørger vi de frivillige om man har haft mulighed for at aktivt at medvirke i ens behandlings- og rehabiliteringsforløb, får vi oftest en liste over de tilbud man har fået tilbudt – med alt fra psykolog, medicin, indlæggelse, OPUS, gruppeforløb, social færdighedstræning og kurser på Skolen for Recovery. Men vi får sjældent svar på, hvor man har været med til at bestemme over det, der er vigtigt for en selv.

Det, at deltage i nogle fede aktiviteter, kan spille en vigtig rolle i at komme og være med i foreningens fællesskab og tilegne sig nye kompetencer. Men vi tror, at vi kun kan nå et vist stykke på den måde. Følger man Arnsteins inddragelsesstige, skal aktiviteter mindst planlægges i fællesskab, for at der er tale om reel medvirken.

Med på Medborgerskab

Vi har fulgt fremkomsten af metoden Community Organizing (CO), som bl.a. Medborgerne bruger til at kapacitetsudvikle og styrke lokalsamfund.

Community Organzing fokuserer på at udvikle folks egen fortælling om deres værdier, behov, ønsker og drømme, og derfra skabe relationer til andre der deler nogle af de samme ønsker eller mål. Skal vi være stærke sammen, skal det være om noget, der er vigtigt for os.

Vi var så heldige at løbe ind i Sager Der Samler fra Århus, og som de siger; I det øjeblik man giver det videre, som er vigtigt for en selv, mister det sin kraft.

Vores drøm er, at Outsideren bliver en platform, hvor frivillige oplever at kunne realisere den forandring de selv brænder mest for – og opdage at andre brænder for det samme.

Derfor er en vigtig del af metoden, at udvikle ens eget personlige lederskab – forstået som at vide hvor man selv vil hen.

Evaluering af forløb #1

I det følgende beskrives erfaringerne med det første Community-Organizing forløb, der blev gennemført i Foreningen Outsideren fra december 2018 til marts 2019 i projekt Med på Medborgerskab. Projektet finansieres af Velux Fonden, der har et særligt fokus på konstruktive fællesskaber, hvilket vi synes giver kæmpe mening, da ingen kommer sig alene.

Evalueringen er udarbejdet ud fra noter fra projektleder, et evalueringsmøde samt et opfølgende møde med Medborgerne.

Ingen af os er vant til at tænke på den måde

Vi fortalte om projektet ved en række redaktionsmøder og fulgte op med samtaler med de frivillige, der var interesserede.

Vi oplevede her at flere var skeptiske overfor CO-tilgangen, og vi valgte derfor at lægge mere vægt på den enkelte deltagers mulighed for at få hjælp til egne projekter gennem forløbet

Vi skal være meget tydelige og stringente, så vi sikrer at deltagerne arbejder sig trinvist igennem metoden

Der blev holdt evalueringsmøde med deltagerne i starten af marts 2019, hvor der var to fremmødte og én, der var med over telefonen.

En af erfaringerne har været, at ”det kan være hårdt at få feedback, hvis det projekt man præsentere, er så tidligt i processen, at man ikke engang selv kan formulere det,” hvilket er centralt, da det kobler sig til dels at forløbet blev præsenteret som et projektudviklingsforløb, men samtidig også til en central erfaring i CO, som er at det er både vigtigt og nødvendigt at udvikle folks egen fortælling om deres værdier, behov, ønsker og drømme, før det er muligt at samarbejde om konkrete emner.

Vi skal fastholde fokus på at tydeliggøre koblinger og de fælles interesser

I forhold til at være stærke sammen, kræver det et målrettet arbejde at skabe koblinger mellem deltagernes forskellige interesser og fokus.

I runde #2 vil indgå undervisning fra Medborgerne for at skabe en fælles forståelse af hvordan vi kan samarbejde og blive et konstruktivt fællesskab.

En erfaring med metoden er derfor, at det er en metode – dvs. det kræver et særligt setup og en særlig tilgang for at der sker en bevægelse i en retning vi tror er rigtig.

Forløb #2 er påbegyndt april 2019. I alt gennemføres fire forløb, for at færdigudvikle metoden.

Projektet gennemføres i samarbejde med

Om Community Organizing

Community Organizing anvendes typisk til at mobilisere mange heterogene aktører i et lokalsamfund. Ud over at afprøve elementerne af CO, indgår det i metodeudviklingen at videreudvikle CO til at være en meningsfuld samarbejds- og fællesskabsskabende tilgang i mindre grupper, hvor det personlige lederskab ikke nødvendigvis er rettet mod forandring på lokalsamfundsniveau, men kan være en hvilken som helst forandring, der opleves som væsentlig på baggrund af levede erfaringer og ens livssituation.

CO forløbet indeholder fire dele på hver én måned, hvor deltagerne undersøger deres egen motivation og overlappet med andres. Derfra planlægges og iværksættes handlinger.

Målet for Med på Medborgerskab er i sidste ende at udvikle de frivilliges eget personlige lederskab, med foreningen og andre som en ressource man kan trække på.

De fire faser er: