Om recovery – set i et brugerperspektiv

SUMMER OF RECOVERYHer fortæller Claus Bech Nielsen om Vendepunkter, og hvordan der arbejdes med recovery.

Projektet er unikt da det foregår i bruger-regi under LAP. Det er ikke kommunen eller en flok behandlere, der forsøger at løse sindslidendes problemer – men et hold af sindslidende selv. Ved at deltage i Vendepunkters kurser, tager de hul på det næste skridt i deres recovery proces.

Claus Bech Nielsen er projektkoordinator for projekt Vendepunkter – et recovery projekt, der kører i København.

1. Recovery – et ombejlet ord

Ordet recovery bliver efterhånden brugt i mange forskellige sammenhænge, og har derfor fået et utal af betydninger. Der findes uddannelser i at blive recovery-terapeut og mange steder er man begyndt at måle recovery.

Udviklingen har ført til en opfattelse af, at recovery er noget man kan iværksætte og udføre på vegne af sindslidende. Til denne undervisningsdag ligger fokus på, hvordan “det at komme sig” skal forstås, hvis det skal ses i forlængelse af de erfaringer, der er skabt indenfor brugerbevægelsen, og den vigtigste skelnen imellem de mange brug af recovery og det, der skal tales om idag er, at:

Recovery er ikke ”noget” nogen udefra gør ved psykiatribrugeren.

Recovery er noget, der forgår inde i ethvert menneske, der er i en individuel udvikling og søger kompetencer, der kan bruges til at skabe et bedre liv i dagligdagen.

2.     Brugerdefineret recovery kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling, der kan fremme recovery og empowerment, indeholder følgende forståelser:

Recovery: Er en personlig rejse i et individuelt landskab.

Empowerment: Den rejsende som sin egen vejviser

Rejsemålet: Defineret af den rejsende og møderne undervejs

Omdrejningspunktet: Velvære i dagligdagen

Den røde tråd: Deltagerens personlige udvikling

Succeskriterier: Deltagelse i samfundet på tilfredsstillende vilkår.

Det fælles forløb – for eksempel gennem Vendepunkter – handler om ligeværd – mening – gensidig respekt – tolerance.

”At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Det er hemmeligheden i al hjælpekunst.”
Kirkegaard 1859

 

3. Kollektiv selvhjælp og selvorganisering er rejsen ud af krisen

Om rejsen der kaldes recovery:

Bygger på viden om at alle mennesker har en personlig vision med det liv de vil føre, bevidsthed om livsmønstre og ændringer af disse.

Egne håb og tro på egne rettigheder.

At man undervejs opdager, at symptomer kan mestres og, at man gør dette, finder nye måder og indsigter som gøres anvendelig af nye handlinger.

At man gør mere af det der virker og mindre af det, der ikke virker. At man kræver rollen som den ”sunde” person tilbage i stedet for rollen som den ”syge”, ved at finde sin egne ”naturlige” forklaringer på egen livssituation.

Det handler om vækst, udvikling og at komme fremad. Forudsætningen er at man kan skabe mening i dagligdagen.

4. Succeskriterier for individuel recovery:

At deltagerne på Vendepunkter får mere magt over eget liv.

At deltagerne får mere selvtillid, og begynder at kunne udtrykke deres følelser og oplevelser.

At deltagerne oplever, at dét at have omgang med andre kan føre til forandringer.

At deltagerne bliver opmærksomme på, at det er muligt at udvikle sig, fjerne sig fra de psykosociale problemer og komme til at fungere i dagligdagen.

At den enkelte deltager opnår størst mulig grad af selvstændig funktion i samfundet.

At den enkelte deltager forbedre kvaliteten af sin hverdag igennem egen medvirken.

5. Deltagernes oplevelser tages alvorligt og man arbejder med dem.

 

Enhver deltager der har været i psykiatrisk behandling, kan man møde på lige fod i relevante diskussioner, ved f.eks. at præsentere dem for følgende temaer og lade historierne udfolde sig:

* Viden om psykiatri – hvad er det/hvad er det ikke.

* Aflæring af bl.a. patientroller

* Af stigmatisering/af diskriminering.

* Hvilke rolle spiller psykiatrisk behandling i forhold til almene menneskerettigheder og relationer.

* Ensomhed og udvikling af sociale kompetencer.

* Opgør med rollen som ”unormal”

* Selv management.

Dette skaber ofte nye indsigter omkring det at være et rigtigt menneske i et almindeligt kompetenceudviklingsforløb. Det ikke at skulle være unormal, giver grobund for nye handlemuligheder, der lettere indfrier almene behov i dagligdagen.

6. Kurser i Projekt Vendepunkter

 

Vendepunkter I:

Hvordan man kommer sig fra en alvorlig sindslidelse

Vendepunkter II:

En overbygning på dine personlige erfaringer fra Vendepunkter I

Recovery Mentor:

En faglig overbygning på dine personlige erfaringer med egen recovery.

Vendepunkter til Arbejdsmarkedet:

Et projekt med fokus på dine muligheder for personlig udvikling og beskæftigelse.

Læs meget mere om recovery her

Fra en undervisningsdag på redaktionen – Af Claus Bech Nielsen d. 31.3.2011